Medlemskap

Medlemskap

Bli medlem i Byneset Golf i dag! Vi har flere medlemskapsmodeller å tilby deg.

Medlemskap med full spillerett

Dette gir fritt spill på hele anlegget (begge baner).
7 400,-

Medlemskap med begrenset spillerett

Dette gir fritt spill på 9-hullsbanen Byneset Syd.
5 600,-

Medlem uten aksje
For deg som ikke ønsker å kjøpe aksje i Byneset Golfsenter AS tilbyr vi nå en rekke former for medlemskap i Byneset Golfklubb:

Medlemskap med full spillerett:
Dette gir fritt spill på hele anlegget (begge baner).
Medlemskontingent: kr. 7.400,-.

Medlemskap med begrenset spillerett:
Dette gir fritt spill på 9-hullsbanen Byneset Syd.
Medlemskontingent: kr. 5.600,-. 

Medlemskap uten spillerett (greenfeemedlemskap):
Her betaler man full greenfee hver gang man spiller (gjelder begge baner).
Medlemskontingent: kr. 1.850,-

Juniormedlemskap:
Barn & Golf medlem uten spillerett: kr. 250,-
Juniormedlem < 13 år med full spillerett: kr. 1.500,-
Juniormedlem < 18 år med full spillerett: kr. 3.000,-
Juniormedlem < 21 år med full spillerett: kr. 4.000,-

Studentmedlemskap:
Vi har avtale med NTNU, BI, HIST og DMMH og tilbyr studentmedlemskap med full spillerett.
Medlemskontingent: kr 4.100,- (kr 2.500,- ved innmelding etter 1. august)

Nybegynnere/Kurs:
Tar du golfkurs hos oss er medlemskap med fritt spill på 9-hullsbanen ut året inkludert.
Kursmedlem: kr. 3.600,-
Kursmedlem under 18 år: kr. 1.500,-
Nybegynnermedlemskap: kr. 3.600,-. Dette er et tilbud til deg som tok kurs forrige år, og omfatter et oppfølgingskurs samt fritt spill på 9-hullsbanen.

Ta kontakt med vår sekretær Nina Feragen på mail: nina@bynesetgolf.no eller på mobil 920 92445 i dag!


Medlem med aksje
Dersom du skulle ønske å kjøpe aksje med full spillerett, så har vi følgende tilbud til deg:

Medlemskap med aksje og full spillerett:
Dette gir fritt spill på hele anlegget (begge baner). Medlemskap med aksje gir en rekke fordeler/rabatter som medlemmer uten aksje ikke har.
Medlemskontingent: kr. 7.400,-. Kontingenten består av medlemsavgift til Byneset Golfklubb, serviceavgift til Byneset Golfsenter AS og en avgift til Norges Golfforbund (NGF).

Ta kontakt med vår sekretær Nina Feragen på mail: nina@bynesetgolf.no eller på mobil 920 92445 i dag!

Aksjer:
Aksjer har vært utstedt gjennom emisjoner fra Byneset Golfsenter AS.
Vi legger ikke ut nye emisjoner, og henviser derfor interesserte til annenhåndsmarkedet, der man for tiden kan kjøpe aksje for en rimelig pris. Dersom man har vansker med å få kjøpt aksje i markedet kan man henvende seg til vårt sekretariat eller til proshoppen.
Det lønner seg å kjøpe B-aksje (spillerett) i Byneset Golfsenter AS, samt å tegne fullverdig medlemskap i Byneset Golfklubb - fremfor å være såkalt greenfeemedlem. Når man er greenfeemedlem må man betale greenfee hver gang man spiller, og det kan bli kostbart i lengden!

Privat aksjonær:
Ved å kjøpe en B-aksje i Byneset Golfsenter AS vil man få en spillerett på våre baner. For å effektuere denne spilleretten er det nødvendig å tegne medlemskap i Byneset Golfklubb samt å betale en årlig serviceavgift til Byneset Golfsenter AS. Vi tilbyr også avtalegiro for serviceavgiften med månedlig belastning.
Privatpersoner som ønsker å kjøpe (eller allerede eier) flere aksjer i sitt navn, plikter å betale full serviceavgift for det antall aksjer man besitter.

Aksjonær bedrift:
Bedrifter/organisasjoner som eier B-aksje(r) må for hvert spilleår oppnevne en bestemt person per aksje, som bruker av spilleretten. Det er kun denne personen som får spillerett på våre baner. Eieren av aksjen (bedriften) er ansvarlig for å betale den årlige serviceavgiften til Byneset Golfsenter AS. Den person som benytter seg av spilleretten må selv sørge for å effektuere denne spilleretten gjennom å melde seg inn og betale medlemsavgift til Byneset Golfklubb.
Alternativt kan aksjen konverteres til et nærmere bestemt antall spillekort etter Byneset Golfsenter AS sine retningslinjer.

Utleie av spillerett:
Det er anledning til å la andre privatpersoner overta retten til spill på banen ved å leie ut den spillerett som er knyttet til aksjen. Aksjeeier leier da selv ut sin spillerett og bestemmer selv den pris han vil ta for utleie av denne.
Aksjeeier som leier ut sin spillerett er selv ansvarlig for å innbetale serviceavgiften til Byneset Golfsenter AS innen forfall, uansett om spilleretten på det tidspunkt er utleid eller ikke. Dette gjelder også firmaer som overdrar spilleretten til navngitt person. Forhold rundt slik utleie som beskrevet over må meldes til Byneset Golfsenter AS på eget skjema så snart leieforholdet er avklart.
Den som eventuelt leier aksjen (benytter spilleretten) må selv tegne medlemskap i Byneset Golfklubb for å effektuere denne spilleretten.
Dersom den som leier ut aksjen (aksjeeieren) ønsker å opprettholde sitt medlemskap i Byneset Golfklubb, må denne betale medlemsavgift til klubben.


Klikk her for å se alle aksjonærfordeler... 

 

Aksje-exit-ordningen
Under våre kontinuerlige aksjeemisjoner fra 1999 til og med 2007 ble det totalt utstedt 1238 B-aksjer med spillerett på vårt golfanlegg. Aksjonærenes plikt til å betale den årlige serviceavgiften så lenge man eier aksjen er en heftelse som følger aksjen. Det har til tider vært mye diskusjon rundt denne forpliktelsen, men Byneset Golfsenter AS mener denne forpliktelsen står seg god rent juridisk. Av omdømmehensyn har vi allikevel siden 2010 praktisert betydelig fleksibilitet hva gjelder aksept for å ta tilbake aksjer fra spillere som har gode grunner til å ønske seg fritatt fra denne forpliktelsen.
Denne liberale praksisen førte til at vi fra 2010 og frem til 2013 tok tilbake i alt 177 aksjer. Det sa seg selv at denne utviklingen ikke kunne fortsette, da den truet med å undergrave økonomien for golfanlegget. Styret så seg derfor i møte 23. september 2013 nødt til å innskjerpe den liberale praksisen og innføre klare regler for å ta tilbake aksjer i selskapet. Dette er gjort etter anbefaling fra NGF, og etter modell fra flere andre golfanlegg her i landet, dog noe mer liberalt og rimeligere enn hos andre.


1. Aksje-exit uten kompensasjon til Byneset Golfsenter AS:

1.1 Følgende regler gjelder:
- Vi tar tilbake maksimalt 20 aksjer hvert år.
- Vi betaler ingenting for aksjen.
- Det må søkes om aksje-exit innen 31. desember.
- Det er ett års oppsigelsestid, slik at man er forpliktet til å betale serviceavgiften i ett år fra oppsigelse.
- Man må ha eid aksjen i minst 10 år for at vi kan ta den tilbake, bortsett fra ved aksjonærs dødsfall.
- En forutsetning for aksje-exit er at all tidligere gjeld til selskapet er gjort opp.
- Aksje-exit søknader behandles i tråd med prioriteringsrekkefølgen (pkt. 1.2) nedenfor.

1.2 Prioriteringsrekkefølge kategorier:
- Kategori 1: Ved aksjeeiers dødsfall tas aksjen tilbake uansett hvor lenge man har eid den og uten oppsigelsestid.
- Kategori 2: Aksjonærer som kan fremvise legeattest på at man ikke lenger kan spille golf på grunn av kronisk sykdom.
- Kategori 3: Aksjonærer som har flyttet og kan bekrefte ny adresse lenger enn 15 mil fra baneanlegget.

2. Aksje-exit med kompensasjon til Byneset Golfsenter AS:

2.1 Følgende regler gjelder:
- Vi tar tilbake maksimalt 20 aksjer hvert år mot kompensasjon til selskapet.
- Man må ha eid aksjen i minst 5 år for at vi kan ta den tilbake mot kompensasjon.

2.2 Kompensasjon:
- Dersom man har eid aksjen mer enn 10 år betales en kompensasjon til selskapet på kr. 10.000,- ved overdragelse av aksje til selskapet.
- Dersom man har eid aksjen kortere enn 10 år beregnes kompensasjonen med et tillegg på kr. 2.000,- for hvert år ned til at man har eid aksjen i minst 5 år således at maksimal kompensasjon til selskapet skal være kr. 20.000,-.