Aktuelt

Innkalling til Generalforsamling Byneset Golfsenter AS…

Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Byneset Golfsenter AS. 

Møtet vil finne sted torsdag den 10. juni 2021 kl. 10.00 på følgende adresse: 
Selskapets kontorer på Folkvang, Byneset.
Endelig saksliste med sakspapirer vil være tilgjengelig fra vårt sekretariat fra 3. juni 2021.

Til behandling foreligger:
1. Åpning av generalforsamlingen. Fortegnelse over de møtende aksjonærer. 
2. Valg av møteleder, protokollfører samt representant til å undertegne protokollen fra generalforsamling sammen med møtelederen. 
3. Godkjennelse av innkalling.
4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for 2020, og fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
5. Fastsettelse av honorar til styret og selskapets revisor.
6. Valg av styre.
7. Fullmakt til å erverve B-aksjer i en periode på inntil 5 år fra generalforsamlingens beslutning.
8. Eventuelle saker som måtte være meddelt innen publisert frist 27. mai 2021.

Byneset, den 12. mai 2021
På vegne av styret i Byneset Golfsenter AS
Terje G. Aasen
Styreformann