Aktuelt

Innkalling til ordinær generalforsamling i BGS AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Byneset Golfsenter AS.

Møtet vil finne sted onsdag den 27. juni 2018 kl. 10.00 på følgende adresse:
Selskapets kontorer på Folkvang, Byneset.
Endelig saksliste med sakspapirer vil være tilgjengelig fra vårt sekretariat fra 13. juni 2017.


Til behandling foreligger:
1. Åpning av generalforsamlingen. Fortegnelse over de møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder, protokollfører samt representant til å undertegne protokollen fra generalforsamling sammen med møtelederen. 
3. Godkjennelse av innkalling.
4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for 2017, og fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
5. Fastsettelse av honorar til styret og selskapets revisor.
6. Valg av styre.
7. Eventuelle saker som måtte være meddelt innen publisert frist 20. juni 2018.


Byneset, den 30. mai 2018
På vegne av styret i Byneset Golfsenter AS
Terje G. Aasen
Styreformann

Vedtekter for Byneset Golfsenter AS Gjeldende fra 10. november 2008

 
§ 1 Selskapets navn er Byneset Golfsenter AS

§ 2 Selskapets formål er å anlegge, opparbeide og drive golfbane samt alt som står i forbindelse med dette.

§ 3 Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 4: Selskapets aksjekapital er på kr. 1.523.800,- fordelt på 13.500 A-aksjer og 1.738 B-aksjer pålydende kr. 100,- og lydende på navn. B-aksjene har ikke rett til utbytte og har ikke stemmerett på generalforsamlingen. Eier av en B-aksje har rett til å spille på Byneset Golfsenter og er forpliktet til å betale årsavgift.

 
§ 5 Ved overdragelse av A-aksjer til andre enn livsarvinger og ektefelle, eller selskaper overdrageren eier mer enn 51% av, skal kun A-aksjonærene ha forkjøpsrett til den kurs det foreligger reelt kjøpstilbud til. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles de A-aksjer som er på salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelse. Dersom det ved den forholdsmessige fordeling blir overskytende A-aksje(r), overtar den/de som på forhånd har flest A-aksjer de overskytende og i tilfelle likhet foretas loddtrekning. Den som ønsker å selge sine A-aksjer, skal skriftlig meddele dette med opplysninger om kjøpetilbud til styrets formann, som straks ved rekommandert brev setter de øvrige A-aksjonærer en frist på 14 dager til å meddele om de vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg eller det bestrides om den oppgitte kjøpesum er reell, må skjønn være begjært innen samme frist. For at kjøpsretten skal kunne gjøres gjeldende, må kjøpesummen erlegges innen 4 - fire - uker. Hvis det skal holdes skjønn, bestemmer styret hvilket beløp som skal deponeres. Fristene gjelder fra det tidspunkt styret mottok meddelelsen.

§ 6 Selskapets styre består av 3-7 medlemmer. Selskapets signatur tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

Styre kan meddele prokura.

§ 7 Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Fastsettelse av regnskap og overskudd 2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte. 3. Valg av styre 4. Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen

§ 8 For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.